59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Trivsel og handleplan ved mistrivsel

(inkl. antimobbestrategi – også ved digital mobning)

Formål: at fylde den enkeltes ”værktøjskasse” med redskaber til at håndtere konflikter, hvor man enten selv er part eller ”tilskuer”. Vi ønsker at skabe og vedligeholde ”et solidt fundament”, der fremmer trivsel i vores skolekultur.

Lærerne: har deres opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel som individ og som del af en gruppe. Der er fokus på det relationelle i hverdagen og på at værne om en skolekultur, der vægter såvel fællesskaber som plads til forskellighed. Lærerne arbejder i teams, hvilket betyder, at der altid er flere, som er “tæt nok på” til at kunne konflikthåndtere, fremme trivsel eller hjælpe, hvis en elev mistrives. Således holder skolen løbende øje med om drillerier og mobberi forekommer. Sker det, sætter skolen ind med en handleplan for at fremme trivsel. Lærerteammøder sikrer, at lærerne i teamet er opdaterede omkring trivselssituationen i gruppen.

 

Der er løbende fokus på etik i digital adfærd afstemt efter elevernes alder. Her bruges materialer fra bl.a Red barnet https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/digital-mobning/

I dagens Danmark kommer nogle børn i berøring med digitale krænkelser og digital mobning, hører om eller kender nogen, der har været udsat for dette. Hjælp dem med at slette og handle. Der er rådgivning og info her: https://redbarnet.dk/raadgivning/ og link ang. rettigheder her: https://www.boerneportalen.dk/kend-dine-rettigheder/dit-liv-online-dine-rettigheder

Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til dig som forælder, hvor du kan få hjælp til at engagere dig i dit barns digitale liv.

På www.genvej.org, Facebook og Instagram kan du finde øvelser, råd og viden om en lang række problematikker og emner, som børn og unge kan støde på online. Det kan fx være digital mobning, gaming, digitale krænkelser, data og privatliv, influencere og reklamer, sociale medier og digitale fællesskaber.

Genvej – til dit barns digitale liv er et partnerskab mellem Ole Kirk’s Fond og Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Mary Fonden og Medierådet for Børn og Unge samt en række andre aktører.

Trivselsarbejde:

Indskolingen

definition af drilleri, konflikt, mobning

Elever

 • Trivselsarbejde med ”trin for trin”
 • Gangmøder
 • Fælles snak på årgangen om, hvad man kan lave i pauserne
 • Voksenhjælp til at komme med i en leg, hvis man ikke har nogle at lege med
 • Lejrskole og arrangementer og minifestival
 • Makkerordning mellem elever i bh.kl.-7.kl, 1.-8.kl,2.-9.kl. fremmer den lilles trivsel på skolen. De store elever er ikke fremmede for de små, men hjælpere, de kender.

Forældre

 • Børnerunde, hvor aftaler laves, så man ved fælles indsats fremmer alle børns trivsel
 • Temaforældremøder om alders- relevante temaer
  legegrupper
 • Arrangementer for årgangene i forældre regi
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem

Mellemgruppen

definition af drilleri, konflikt, mobning

Elever

 • Trivselstimer fælles
 • Trivselstimer med drenge-/og pigemøder om temaer som: “Den gode klassekammerat“, “konflikter- et fælles ansvar“, “gruppedynamik
 • Lejrskole og udflugter og arrangementer

Forældre

 • Skole-hjemsamtaler
 • Temaforældremøder om aldersrelevante temaer fx trivsel og samværsformer
 • Arrangementer for årgangene i forældreregi
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem

Lille overbygning

definition af drilleri, konflikt, mobning

Elever

 • Trivselstimer fælles, hvor man laver “samværs-aftaler”, ”aftaler om opførsel i pauser”, “aftaler om hvordan man færdes i klasserummet”
 • Trivselstimer opdelt i møder for drenge og piger. På dagsordenen er “den gode klassekammerat”, ”pubertet og accept af de forandringer, der kommer i den forbindelse”
 • Gruppemøder, hvor diverse problematikker sættes på dagsordenen og behandles på demokratisk vis, så alle høres.Trivselsspillet anvendes.
 • Der arbejdes med etisk forsvarlig færdsel på internet og sociale medier, som også bevidstgør og forebygger digitalmobning
  Makkerordning for 7. og bh.kl., hvor den store elev hjælper den lille til fællestimer, udflugter + ad hoc i skoledagen. Hjælperrollen er trivselsfremmende for den store og hjælpen fremmer trivslen hos den lille.
 • Lejrskole, udflugter og arrangementer

Forældre

 • Skole-hjemsamtaler
 • Temamøder om årgangsrelevante temaer fx brug af sociale medier/trivsel og omgangstone mm.
 • Arrangementer i forældre-regi
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem

Store overbygning

definition af drilleri, konflikt, mobning

Elever

 • Lejrskole, Berlintur (9.kl.), udflugter, Lilleskole-musikfestival (8.kl.) og arrangementer
 • Ingen læseferie, men repetition efter et særskema, hvor lærerne læser op til afgangsprøve sammen med eleverne.
 • Gruppesamtaler om fx den gode omgangstone, situationsbestemt sprogbrug
 • Makkerordning for 8./1. klasse samt 9./2. klasse, hvor den store elev hjælper den lille til fællestimer, udflugter + ad hoc i skoledagen. Hjælperrollen er trivselsfremmende for den store og hjælpen fremmer trivslen hos den lille.
 • Netikette-arbejdet fra lille overbygning videreføres bl.a. med henblik på at forebygge digital mobning.

Forældre

 • Skole-hjem samtaler
 • Samarbejde mellem skole og hjem
 • Temamøder om aldersrelevante temaer fx. alkohol og fester og samværsformer heromkring. Elever og forældre deltager og vender og debatterer emnet sammen.

Handleplan ved mistrivsel:

Formål: at få “overblik over situationen”,
så man kan fjerne mistrivslen og få eleven tilbage i ”trivselsflow”.

Forudsætning: For at behandle alle retfærdigt, må alle behandles forskelligt. Der er derfor ikke et automatisk reaktionsmønster, som altid træder i kraft, men en vifte af handlemuligheder, som bruges afhængig af situationen, og alt efter hvem de implicerede parter er.

Niveau 1-3: Ofte er det nok at handle i niveau 1, andre gange skal vi have niveau 2 og måske niveau 3 i spil. Hvis mistrivsel fx grundet drillerier har fundet sted over en længere periode eller er en tilbagevendende situation, rykker handleplanen hurtigt op i niveau.

Indskolingen

definition af drilleri, konflikt, mobning

Niveau 1

 • Samtale mellem barnet, der mistrives og den voksne, som barnet er mest tryg ved.
 • Samtale mellem barnet, en voksen og de øvrige implicerede parter
 • Irettesættelse og samtale mellem den eller de elever, der er med til at forårsage mistrivslen og den voksne, der er til stede i situationen. Eller klasselæreren om muligt.
 • Samtale i klassen/gruppen om problematikken leder til fælles løsning
 • Samtale i pige- eller drengegruppen
 • Lærerne i teamet vender problemstillingen og lægger sammen handleplan, der fremmer trivsel og modarbejder mistrivsel. Øvrige undervisere orienteres evt. på lærermødet
 • Åben snak på forældremøde om problematikkerne, så barnet, der mistrives inviteres og huskes ved legeaftaler og samværsaftaler.

Niveau 2

 • Telefonisk kontakt mellem skole og hjem til de implicerede parter
 • Møde mellem skole og hjem og implicerede parter. Alle på en gang, eller af flere omgange
 • Møde mellem skole og hjem på voksenplan uden børn. Alle på en gang eller af flere omgange

Niveau 3

 • Skolens ledelse deltager i konflikthåndteringen fx møder med forælde til såvel den elev, der mistrives, som den, der er med til at forårsage mistrivslen, koordinerer handleplan og følger op på den. Ledelsen hjælper såvel den, der mistrives som den, der forårsager mistrivsel med at etablere relevante ”ventiler”, hjælpe- og handleanvisninger, de skal benytte sig af, så konflikter afværges i opløbet.
 • Skolens ledelse vurderer om PPR evt. skal kontaktes. Videre forløb i den retning aftales med hjemmet.
 • De elever, der har forårsaget andre elevers mistrivsel, sendes hvis lignende situationer opstår i umiddelbar forlængelse af det konkrete forløb, til skolens ledelse til irettesættelse. I yderste konsekvens sendes de hjem. Hjemmet kontaktes naturligvis.

Punkterne er i vilkårlig rækkefølge

Mellemgruppen

definition af drilleri, konflikt, mobning

Niveau 1

 • Samtale mellem barnet, der mistrives og den voksne, som barnet er mest tryg ved.
 • Samtale mellem barnet, en voksen og de øvrige implicerede parter
  Irettesættelse og samtale mellem den eller de elever, der er med til at forårsage mistrivslen og den voksne, der er til stede i situationen. Eller klasselæreren om muligt.
 • Samtale i klassen/gruppen om problematikken leder til fælles løsning
 • Samtale i pige- eller drengegruppen.
  Lærerne i teamet vender problemstillingen og lægger sammen handleplan, der fremmer trivsel og modarbejder mistrivsel. Øvrige undervisere orienteres evt. på lærermødet.
 • Åben snak på forældremøde om problematikkerne, så barnet, der mistrives inviteres og huskes ved legeaftaler og samværsaftaler.

Niveau 2

 • Telefonisk kontakt mellem skole og hjem til de implicerede parter
 • Møde mellem skole og hjem og implicerede parter. Alle på en gang, eller af flere omgange.
 • Møde mellem skole og hjem på voksenplan uden børn. Alle på en gang eller ad flere omgange.

Niveau 3

 • Skolens ledelse deltager i konflikthåndteringen fx møder med forælde til såvel den elev, der mistrives, som den, der er med til at forårsage mistrivslen, koordinerer handleplan og følger op på den. Ledelsen hjælper såvel den, der mistrives som den, der forårsager mistrivsel med at etablere relevante ”ventiler”, hjælpe- og handleanvisninger, de skal benytte sig af, så konflikter afværges i opløbet.
 • Skolens ledelse vurderer om PPR evt. skal kontaktes. Videre forløb i den retning aftales med hjemmet.
 • De elever, der har forårsaget andre elevers mistrivsel, sendes, hvis lignende situationer opstår i umiddelbar forlængelse af det konkrete forløb, til skolens ledelse til irettesættelse. I yderste konsekvens sendes de hjem. Hjemmet kontaktes naturligvis.

Punkterne er i vilkårlig rækkefølge

Overbygningen

definition af drilleri, konflikt, mobning

Niveau 1

 • Samtale mellem barnet, der mistrives og den voksne, som barnet er mest tryg ved.
 • Samtale mellem barnet, en voksen og de øvrige implicerede parter
 • Irettesættelse og samtale mellem den eller de elever, der er med til at forårsage mistrivslen og den voksne, der er til stede i situationen. Eller klasselæreren om muligt.
 • Samtale i klassen/gruppen om problematikken leder til fælles løsning
 • Samtale i pige- eller drengegruppen.
 • Samtale, hvor klassekammeraterne inddrages aktivt og tager medansvar for at alle i gruppen trives (forpligtende fællesskab).
 • Forældregruppen inddrages aktivt og tager medansvar for at alle i gruppen trives (forpligtende fællesskab).
 • Lærerne i teamet vender problemstillingen og lægger sammen handleplan, der fremmer trivsel og modarbejder mistrivsel. Øvrige undervisere orienteres evt. på lærermødet.
 • Åben snak på forældremøde om problematikkerne, så barnet, der mistrives inviteres og huskes ved legeaftaler og samværsaftaler.

Niveau 2

 • Telefonisk kontakt mellem skole og hjem til de implicerede parter
 • Møde mellem skole og hjem og implicerede parter. Alle på en gang, eller af flere omgange
 • Møde mellem skole og hjem på voksenplan uden børn. Alle på en gang eller af flere omgange

Niveau 3

 • Skolens ledelse deltager i møder med forældre til såvel den elev, der mistrives, som den eller de, der kan stoppe eller forhindre mistrivslen, koordinerer handleplan og følge op på den med at etablere relevante ”ventiler”, hjælpe- og handleanvisninger, der skal benytte, så mistrivsel vendes til trivsel.
 • Skolens ledelse vurderer om PPR evt. skal kontaktes. Videre forløb i den retning aftales med hjemmet.
 • Elever, der har forårsaget andre elevers mistrivsel, sendes, hvis lignende situationer opstår i umiddelbar forlængelse af det konkrete forløb, til skolens ledelse til irettesættelse. I yderste konsekvens sendes de hjem. Hjemmet kontaktes naturligvis.

Punkterne er i vilkårlig rækkefølge

Made by Web.dK