59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Lilleskolernes Profil

Skolen er en selvejende institution under friskoleloven og er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning.

Lilleskolens Profil – et portræt med nogle typiske træk ved en Lilleskole!

1. Dannelse

 • Skolen for barndommen – En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig selv og ”grundstoffer” i børns dannelse.
 • Skolen for livet – Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der udviser mod, respekt, ærlighed samt dømme- og handlekraft.
 • Skolen for samfundet – Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokrati, der hviler på grundlæggende menneskerettigheder.
 • Skolen for verden – Skolen forbereder børnene til en globaliseret verden med forskellige kulturer og komplicerede samspil mellem natur og samfund.

2. Skolekultur

 • Lilleskolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.
 • Lilleskolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og ligeværd.
 • Lilleskolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.
 • Lilleskolens elever, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.
 • Lilleskolen kendes på, at der er kort vej fra idé og problem til initiativ og handling.

3. Læring

 • Lilleskolens undervisning og skolekultur sigter på såvel barnets faglige og personlige udvikling som barnets sociale dannelse.
 • I lilleskolens undervisning er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken, kreativiteten og argumentet.
 • I lilleskolens undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhænge.
 • I lilleskolens undervisning er førstehåndsoplevelser, både i og uden for skolen af stor betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret; det gør indtryk og fremmer børnenes virkelyst og fordybelse.
 • Lilleskolens undervisning og skolekultur styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder, i bevægelse og teater.
 • Du kan gå på Rørvig Friskole lige fra før-skole-ordningen, “Minifritten”, til og med 9. klasses afgangsprøve (FSA).
 • Skolen ligger midt i meget smukke naturomgivelser med marker, skov og fjord, som ofte bliver brugt i undervisningen.


Skolen er opdelt i fire storgrupper:

 • Indskolingen / Yngste gruppe – børnehaveklassen, 1. og 2. klasse
 • Mellemgruppen – 3., 4. og 5. klasse
 • Lille Overbygning – 6. og 7. klasse
 • Store Overbygning – 8. og 9. klasse

Der undervises både årgangsdelt, aldersintegreret, niveaudelt og i storgrupper, afhængig af indhold, emne, fag og muligheder.

Foruden en høj vægtning af de almene fag, lægger skolen vægt på musik, billedkunst og udeliv, således at eleverne også herigennem får redskaber til at tænke og udvikle sig kreativt. Gennem et forpligtende fællesskab arbejdes der til stadighed på at udvikle elevernes sociale kompetencer.

Al emneundervisning, kontakt til forældre, ansvarsområder m.m. udgår fra disse aldersintegrerede basisgrupper. Eleverne får et stort socialt udbytte ved at have et tæt tilhørsforhold til en stor elevgruppe i 2 eller 3 år ad gangen. Det styrker elevernes personlige udvikling og giver samtidig mulighed for niveaudelt undervisning som tilgodeser den enkelte elev.

Undervisningen i Grundfag (dansk, historie, geografi, samfundsfag, religion) foregår i grupperne, ligesom de øvrige, praktiske fag.

Undervisningen i matematik, sprog og naturfag er årgangsdelt.

Made by Web.dK