59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Mål og evaluering

Undervisningen på Rørvig Friskole følger folkeskolens fælles mål

Indskolingen

I indskolingen har vi børnerunder (klassevis skole-hjem-samtaler).
Som forberedelse hertil evaluerer lærerteamet alle elevers faglige udbytte, deres sociale trivsel og personlige udvikling. Dette formidles på børnerunden.
Se dato for årets børnerunder på indskolingens info-kalender under fanen “grupperne”.

Mellemgruppen

I mellemgruppen, i lille- og i store overbygning har vi skole-hjemsamtaler . Klasse- og faglærere deltager.
Inden denne samtale evaluerer lærerteamet alle elevernes faglige udbytte, deres social trivsel og personlige udvikling. Dette formidles på skole-hjemsamtalen.
I store overbygning, 8. og 9. kl. gives desuden standpunktskarakterer til eleverne på samtalen.
Se dato for årets skole-hjem samtaler på henholdsvis mellemgruppens, lille overbygnings og store overbygnings info-kalendere under fanen “grupperne”

Teammøder

Hver 14. dag har lærerne teammøder, hvor elever, hvis læring ikke er progressiv eller på anden måde bekymrende vendes med henblik på en fælles læringsfremmende indsats.
Forældrene inddrages eventuelt om nødvendigt. Dette sker oftest ved, at skolen indkalder dem til et møde, en slags ekstraordinær og forlænget skole-hjemsamtale . Hvis der er noget mellem teammøderne, som giver anledning hertil, evaluerer og handler lærere og ledelse ad hoc på enkelte elevers læring, trivsel og udvikling.

Karakterer

I store overbygning, 8.og 9.kl., gives gennem hele skoleåret karakterer for afleveringsopgaver, diktater, læseprøver og andre prøvelignende opgavertyper. Karaktererne er i sig selv evaluerende, og de ledsages af en samtale mellem lærer og elev ved tilbagelevering. Samtalens længde afgøres af opgavens art.

Emne- og projektarbejde

Emne- og projektarbejde samt undervisningsforløb målsættes i planlægningsfasen af den eller de implicerede lærere. Efterfølgende evalueres det reelle udbytte ved et planlægningsmøde eller på teammødet.
Formålet med denne efterrationaliserende evaluering er at opkvalificere næste forløb, projekt eller emne så det “rammer” klassen og den enkelte elev bedst muligt og bringer mest læring og udvikling med sig. Se grundfagsemneplaner for alle årgange under fanen “grupperne”.

Lærerne evaluerer også med eleverne efter emner, projekter, features mm. Hvis det er noget fælles, som fx den årlige featureuge, samles trådene for elevevalueringerne på et lærermøde på lige fod med evaluering af fælles oplevelser som musik i skolen, julestue, udflugter, teater mm.

Lejrskoler

De årlige lejrskoler i storgrupperne (bh.kl.-2.kl, 3.-5.kl., 6-7.kl, 8-9.kl.) samt lilleskolefestival for 8.kl. og udlandsrejsen til Berlin i 9.kl. er intensive fællesoplevelser af både social og faglig karakter.
Disse oplevelser og erfaringer er vigtige for lærerteamets evalueringen af den enkelte elevs udvikling såvel på det det personlige, sociale og det faglige område.
På lejrskoler og rejser kommer skolens værdigrundlag nemlig meget tydeligt i spil, hvorfor lejrskoler også prioriteres højt af skolens bestyrelse.

Evaluering af værdigrundlagets aftryk i hverdagen

Bestyrelse og ledelse er i gang med at arbejde med skolens værdier ud fra profiltrekanten. Forældre og ansatte har været inddraget. Siden arbejdede ansatte videre med trekanten på pæd.døgn 2022, og nu er eleverne med i processen, som herefter genoptages på bestyrelsesniveau.

På elevplan er der i februar 2023 storgruppevis arbejdet med, at eleverne italesatte, hvor de oplever trekantens hjørner og midte i deres skoleliv. Hvorefter eleverne kom med ideer til yderligere tiltag, vi kan tage fat i sammen fremadrettet.

Made by Hjemmesider.DK