Trivsel og handleplan ved mistrivsel (inkl. antimobbestrategi - også ved digital mobning)

Formål: at fylde den enkeltes ”værktøjskasse” med redskaber til at håndtere konflikter, hvor man enten selv er part eller ”tilskuer”. Vi ønsker at skabe og vedligeholde ”et solidt fundament”, der fremmer trivsel i vores skolekultur.

Lærerne: har deres opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel som individ og som del af en gruppe. Der er fokus på det relationelle i hverdagen og på at værne om en skolekultur, der vægter såvel fællesskaber som plads til forskellighed. Lærerne arbejder i teams, hvilket betyder, at der altid er flere, som er “tæt nok på” til at kunne konflikthåndtere, fremme trivsel eller hjælpe, hvis en elev mistrives. Ugentlige teammøder sikrer, at lærerne i teamet er opdaterede omkring trivselssituationen i gruppen.

NB: I 2019 arbejder vi på skolen desuden med fokus på bæredygtige fællesskaber i samarbejde med konsulent fra firmaet "Ro på". I arbejdet inkluderes ansatte, forældre og elever i nævnte rækkefølge i perioden fra januar 2019 frem til sommerferien. 

AfdelingTrivselsarbejde
Indskolingen
(bh.kl., 1., 2. klasse)

Med eleverne:

 • trivselsarbejde med ”trin for trin”

 • gangmøder

 • fælles snak på årgangen om, hvad man kan lave i pauserne

 • voksenhjælp til at komme med i en leg, hvis man ikke har nogle at lege med

 • lejrskole og arrangementer og minifestival

 • makkerordning mellem elever i bh.kl.-7.kl, 1.-8.kl,2.-9.kl. fremmer den lilles trivsel på skolen. De store elever er ikke fremmede for de små, men hjælpere, de kender.

 

På forælder-niveau:

 • børnerunde, hvor aftaler laves, så man ved fælles indsats fremmer alle børns trivsel

 • temaforældremøder om alders- relevante temaer

 • legegrupper

 • arrangementer for årgangene i forlædre regi

 • tæt kontakt mellem skole og hjem

 

 

AfdelingTrivselsarbejde
Mellemgruppen
(3., 4., 5. klasse)

Med eleverne:

 • trivselstimer fælles

 • trivselstimer med drenge-/og pigemøder om temaer som ” den gode klassekammerat”, ”konflikter- et fælles ansvar”, ”gruppedynamik”

 • lejrskole og udflugter og arrangementer

 

På forælder-niveau:

 • skole-hjemsamtaler

 • temaforældremøder om  aldersrelevante temaer fx trivsel og samværsformer

 • arrangementer for årgangene i forældreregi

 • tæt kontakt mellem skole og hjem

 

 

AfdelingTrivselsarbejde

Lille overbygning
(6. og 7. klasse)

                                     

Med eleverne:

 • trivselstimer fælles, hvor man laver ”samværs-aftaler”, ”aftaler om opførsel i pauser”, "aftaler om hvordan man færdes i klasserummet"

 • trivselstimer opdelt i møder for drenge og piger. På dagsordenen er ”den gode klassekammerat”, ”pubertet og accept af de forandringer, der kommer i den forbindelse”

 • gruppemøder, hvor diverse problematikker sættes på dagsordenen og behandles på demokratisk vis, så alle høres.Trivselsspillet anvendes.

 • emneforløb om "netikette", etisk forsvarlig færdsel på internet og sociale medier, som også bevidstgør og forebygger  digitalmobning

 • makkerordning for 7. og bh.kl., hvor den store elev hjælper den lille til fællestimer, udflugter + ad hoc i skoledagen. Hjælperrollen er trivselsfremmende for den store og hjælpen fremmer trivslen hos den lille.

 • lejrskole, udflugter og arrangementer

 

På forælder-niveau:

 • skole-hjemsamtaler

  

 • temamøder om årgangsrelevante temaer fx brug af sociale medier/trivsel og omgangstone mm.

 • arrangementer i forældre-regi

 • tæt kontakt mellem skole og hjem

 

 

AfdelingTrivselsarbejde
Store overbygning
(8. og 9. klasse)
                                                                            

Med eleverne:

 • lejrskole,  Berlintur(9.kl.), udflugter, Lilleskole-musikfestival (8.kl.) og arrangementer

 • ingen læseferie, men repetition efter et særskema, hvor lærerne læser op til afgangsprøve sammen med eleverne.

 • eleverne deltager på forældremøderne, så de kender rammesætningen. Lærerne og forældrene planlægger ikke hen over hovedet på dem. De høres på lige fod.

 • gruppesamtaler om fx den gode omgangstone, situationsbestemt sprogbrug

 • løbende evaluering af egen udvikling fagligt, socialt og personligt i logbog

 • makkerordning for 8./1. klasse samt 9./2. klasse, hvor den store elev hjælper den lille til fællestimer, udflugter + ad hoc i skoledagen. Hjælperrollen er trivselsfremmende for den store og hjælpen fremmer trivslen hos den lille. 

 • Netikette-arbejdet fra lille overbygning videreføres bl.a. med henblik på at forebygge digital mobning.

 

På forælder-niveau:

 • skole-hjem samtaler

 • samarbejde mellem skole og hjem

 • temamøder om aldersrelevante temaer fx alkohol og fester og samværsformer heromkring. Elever og forældre deltager og vender og debatterer emnet sammen.

 

HANDLEPLAN VED MISTRIVSEL

Formål: at få "overblik over situationen", så man kan fjerne mistrivslen og få eleven tilbage i ”trivselsflow”.

Forudsætning: For at behandle alle retfærdigt, må alle behandles forskelligt. Der er derfor ikke et automatisk reaktionsmønster, som altid træder i kraft, men en vifte af handlemuligheder, som bruges afhængig af situationen, og alt efter hvem de implicerede parter er.
 

Niveau 1-3: Ofte er det nok at handle i niveau 1, andre gange skal vi have niveau 2 og måske niveau 3 i spil. Hvis mistrivsel fx grundet drillerier har fundet sted over en længere periode eller er en tilbagevendende situation, rykker handleplanen hurtigt op i niveau.
 

INDSKOLINGEN:

Niveau 1: (vilkårlig rækkefølge)

Niveau 2: (vilkårlig rækkefølge)

Niveau 3: (vilkårlig rækkefølge)

MELLEMGRUPPEN:

Niveau 1: (vilkårlig rækkefølge)

Niveau 2: (vilkårlig rækkefølge)

Niveau 3: (vilkårlig rækkefølge)

OVERBYGNINGEN:

Niveau 1: (handlemuligheder)

Niveau 2: (handlemuligheder)

 Niveau 3: (handlemuligheder)

Tilbage